POLITYKA PRYWATNOŚCI W XENE P.S.A

(data wejścia w życie: 1.02.2022)


Zawartość (treść):

 1. Informacje wstępne
 2. Administrator
 3. Proces przetwarzania danych osobowych
 4. Postanowienia końcowe


 1. Informacje wstępne

  Niniejsza Polityka prywatności opisuje ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, które stosujemy w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą i stroną internetową www.xene.pl.

 2. Administrator

  Administratorem strony internetowej www.xene.pl oraz administratorem danych osobowych jest Xene P.S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 145B, 02-715 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000947844, posiadająca numer NIP: 5213953577 i REGON: 521058418. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się z nam pod adresem: daneosobowe@xene.pl.

 3. Proces przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, ze zm.), dalej: UODO, a także innymi aktami normatywnymi prawa krajowego oraz Unii Europejskiej. W trosce o transparentność procesu przetwarzania danych osobowych, a także respektując autonomię informacyjną osób, których dane przetwarzamy, stosowanie do treści art. 13 ust. 1 i 2 RODO, poniżej podajemy informacje o przetwarzaniu według następującego porządku:

  • Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych;
  • Okres przechowywania danych osobowych;
  • Odbiorcy danych osobowych;
  • Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG);
  • Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych;
  • Konsekwencje niepodania danych osobowych.
  1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
   Osoby, których dane przetwarzamy Podstawa prawna przetwarzania* Cele przetwarzania
   Gdy wysyłasz zgłoszenie lub kontaktujesz się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych na stronie lub bezpośrednio z naszymi pracownikami · Nasz prawnie uzasadniony interes Przekazujesz nam swoje dane, abyśmy mogli udzielić Ci odpowiedzi na skierowane do nas zgłoszenie, a także – w razie potrzeby – podejmować inne działania zgodnie z Twoją prośbą, w tym przedstawić Ci naszą ofertę współpracy.
   Gdy składasz zamówienie lub nawiązujemy współpracę · Działania zmierzające do zawarcia i wykonania umowy
   · Nasz prawnie uzasadniony interes
   Potrzebujemy Twoich danych osobowych, aby podjąć działania zmierzające do zawarcia lub wykonania umowy (np. realizacja złożonego zamówienia), której jesteś stroną, lub której stroną jest firma, którą reprezentujesz. Możemy również wykorzystać Twoje dane osobowe, aby prowadzić badania ankietowe i korzystać z pozyskanych w ten sposób informacji w celu podniesienia jakości naszych usług.
   Gdy prowadzimy działania marketingowe · Twoja zgoda
   · Nasz prawnie uzasadniony interes
   Możemy wykorzystywać Twój adres e-mail lub numer telefonu, aby prowadzić bezpośrednie działania marketingowe naszych produktów i usług.
   *Podstawy prawne przetwarzania:
   · Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO
   · Działania zmierzające do zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
   · Nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  2. Okres przechowywania danych osobowych

   Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas, który jest niezbędny do osiągnięcia celów, do których zostały zebrane, w szczególności do momentu udzielenia Ci wyczerpujących odpowiedzi lub podjęcia działań zgodnie z Twoją prośbą, otrzymania sprzeciwu wobec prowadzenia przez nas działań marketingowych, a w wypadku zawarcia umowy, np. złożenia zamówienia – przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności prawa rachunkowego i podatkowego. Po tym czasie możemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.

  3. Odbiorcy danych osobowych

   Podane nam dane osobowe przekazujemy stale współpracującym z nami podmiotom, z usług których korzystamy przy prowadzeniu naszej działalności gospodarczej: dostawcy usług i zasobów informatycznych, w tym naszej poczty elektronicznej i strony internetowej, agencjom marketingowym, audytorom, bankom lub kancelariom prawnym.

  4. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

   W naszej codziennej pracy wykorzystujemy aplikację Google Workspace i zawarte w niej narzędzia zwiększające naszą produktywność. Ponieważ część serwerów, które wykorzystuje aplikacja znajduje się poza EOG, Twoje dane przekazujemy do tzw. państw trzecich. Informujemy, że Twoje dane zabezpieczamy za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Więcej informacji o zastosowanych zabezpieczeniach możesz uzyskać kontaktując się z nami na dane kontaktowe podane powyżej.

  5. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

   W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane przetwarzamy, przysługują następujące uprawnienia:

   Uprawnienie Podstawa prawna przetwarzania
   Twoja zgoda
   (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
   działania zmierzające do zawarcia i wykonania umowy
   (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
   nasz prawnie uzasadniony interes
   (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
   prawo do cofnięcia zgody TAK NIE NIE
   prawo dostępu do treści swoich danych osobowych TAK TAK TAK
   prawo sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych TAK TAK TAK
   prawo przeniesienia danych osobowych TAK TAK NIE
   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych NIE NIE TAK
   prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych TAK TAK TAK

   Z prawa do cofnięcia zgody możesz skorzystać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   W celu skorzystania z powyższych uprawnień zapraszamy do kontaktu na dane kontaktowe podane poniżej w punkcie IV.

  6. Konsekwencje niepodania danych osobowych
   Podstawa prawna przetwarzania Konsekwencje niepodania danych osobowych
   Twoja zgoda
   (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
   Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania; brak podania danych uniemożliwia osiągnięcie tych celów.
   działania zmierzające
   do zawarcia
   i wykonania umowy
   (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
   Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy; brak podania danych uniemożliwia jej zawarcie.
   nasz prawnie uzasadniony interes
   (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
   Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania; brak podania danych uniemożliwia osiągnięcie tych celów.
 4. Postanowienia końcowe

  Postanowienia niniejszej Polityki prywatności mogą ulegać zmianom. Nowe zasady ochrony prywatności będą publikowane na stronie internetowej wraz z podaniem daty, od której wchodzą w życie. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności mają zastosowanie przepisy RODO, UODO oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.). Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności najlepiej kierować na adres: daneosobowe@xene.pl, telefonicznie pod numer +48 607 241 659 lub korespondencyjnie na adres naszej siedziby. Oświadczenie pod kwestionariuszem Administratorem Twoich danych osobowych jest Xene P.S.A. Twoje dane przetwarzamy, aby odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie i przedstawić Ci naszą ofertę współpracy. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów. Przysługuje Ci w szczególności prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się pod linkiem: Polityka Prywatności.